شروع کار وب سایت صامت

به نام خدا

با یاری خداوند متعال و زخمتات فراوان، وب سایت شرکت فیمسازی صامت راه اندازی شد.